POLACY – ZESŁAŃCY SYBERYJSCY w XIX wieku

(bibliografia w wyborze)

 

Album

 1. Album Muzeum Narodowego w Rapperswyll : na stoletnią rocznicę 1772 r. / wydane staraniem Władysława Platera. – Poznań : Nakł. J. K. Żupańskiego, 1872. – 442, [1] s.

 

Błoński, Rafał

 1. Pamiętnik z augustowskiego…, [w: ] Polska w walce : zbiór wspomnień i pamiętników z dziejów naszego wyjarzmienia. T. 2 / Agaton Giller. – Kraków : Nakładem księgarni Aleksandra Nowoleckiego, 1875. – S. 319-356.

 

 1. Pobyt na Syberyi Rafała Błońskiego przez niego samego w Rzymie opisany w 1865 r. / Rafał Błoński. – Wyd. 2. – Kraków : W. Kornecki i R. Błoński, 1873. – 131 s.

 

Brus, Anna

 1. Zesłanie i katorga na Syberii w dziejach Polaków 1815-1914 / Anna Brus, Elżbieta Kaczyńska, Wiktoria Śliwowska. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1992. – 438 s.

 

Caban, Wiesław

 1. Polscy zesłańcy na Syberii Zachodniej w latach 60.-90. XIX wieku : między mitem a rzeczywistością / Wiesław Caban, Lidia Michalska-Bracha ; Uniwersytet Łódzki. Wydział Filozoficzno-Historyczny // „Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX i XX Wieku”. – (2017), T. 17, s. 23-41.

 

Chankowski, Stanisław

 1. Powstanie styczniowe w Augustowskiem / Stanisław Chankowski. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972. – 260 s.

 

Chrostek, Mariusz

 1. Etos dziewiętnastowiecznych zesłańców / Mariusz Chrostek. – Wrocław : Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 2008. – 137, [1],125, [1] s.

 

Dawni

 1. Dawni pisarze polscy : od początków piśmiennictwa do Młodej Polski : przewodnik biograficzny i bibliograficzny. T. 5, U-Ż, uzupełnienia, indeksy. – Warszawa : Fundacja Akademia Humanistyczna ; Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2004. – 755 s.

 

Fajnhauz, Dawid

 1. Niemcy a powstanie styczniowe na Litwie i Białorusi / Dawid Fajnhauz // „Przegląd Historyczny”. – 1960, t. 51/4, s. 683-700.

 

Gałęzowski, Marek

 1. W służbie Rządu Narodowego. Przyczynek do udziału adwokatów w Powstaniu styczniowym / Marek Gałęzowski // „Palestra”. – 2013, t. 11-12, s. 267-275.

 

Gieysztor, Jakub Kazimierz

 1. Pamiętniki Jakóba Gieysztora z lat 1857-1865. T. 1-2 / Jakub Kazimierz Gieysztor ; poprzedzone wspomnieniami osobistymi Tadeusza Korzona oraz opatrzone przedmową i przypisami. – Kraków : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1985. – (420 ; 382 s.).

 

Giller, Agaton

 1. Podróż więźnia etapami do Syberyi w roku 1854. T. 1 i 2 / przez Agatona Gillera. – Warszawa : Cymelium Fundacja Ratowania Dziedzictwa Narodowego, 2019. – 137, [1],125, [1] s.

 

Janik, Michał

 1. Dzieje Polaków na Syberji : z 23 ilustracjami / Michał Janik. – Kraków : Nakładem Krakowskiej Spółki Wydawniczej, 1928. – 472 s.

 

Janowski, Józef Kajetan

 1. Pamiętniki o powstaniu styczniowem. T. 1, (styczeń – maj 1863 r.) / J. K. Janowskiego. – Lwów : Komitet Jubileuszowy Obchodu 50 i 60 Rocznicy Powstania 1863 r., 1923. – 492 s.

 

Kieniewicz, Stefan

 1. Powstanie styczniowe / Stefan Kieniewicz. – [Wyd. 2]. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983. – 799, [1] s.

 

Kopciał, Janusz

 1. Szkice suwalsko-mazurskie / Janusz Kopciał. – Suwałki : „Hańcza”, 1995. – 160 s.

 

Kosztyła, Zygmunt

 1. Z dziejów powstania styczniowego na Białostocczyźnie : 1863-1864 / Zygmunt Kosztyła, Ryszard Kraśko. – Białystok : Wydział Propagandy KW PZPR i Wojewódzki Komitet FJN, 1963. – 107, [1] s.

 

Kościół

 1. Kościół katolicki na Syberii Zachodniej w XIX i początkach XX wieku : (szkice historyczne, materiały, dokumenty) / do druku przygotował Wasilij Chaniewicz ; pod redakcją Wiesława Cabana, Jacka Legiecia ; [przekład z języka rosyjskiego na polski Anna Żelezik przy współpracy Wiesława Cabana, przekład z języka polskiego na rosyjski Łukasz Guldon, Swietłana Mulina]. – Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2017. – 663 s.

 

Kubicki, Paweł Franciszek

 1. Bojownicy kapłani za sprawę Kościoła i ojczyzny w latach 1861-1915 : materiały z urzędowych świadectw władz rosyjskich, archiwów konsystorskich, zakonnych i prywatnych. Cz. 1, Dawne Królestwo Polskie. T. 3, Diecezje: sandomierska, sejneńska, warszawska, emigracja kleru po r. 1863, zakony, zestawienia i spisy / oprac. Paweł Kubicki. – Sandomierz : nakład autora, 1933. – [4], 860, [2] s.

 

Łaniec, Stanisław

 1. Partyzanci żelaznych dróg roku 1863 : kolejarze i drogi żelazne w powstaniu styczniowym / Stanisław Łaniec. – Warszawa : Warszawa : „Książka i Wiedza”, 1974. – 309 s.
 2. Północna Suwalszczyzna w Powstaniu Styczniowym / Stanisław Łaniec. – Toruń : „Top Kurier”, 2002. – 102, [1] s.

 

Maliszewski, Jerzy

 1. Sybiracy zesłani i internowani za udział w powstaniu styczniowem : z oryginalnymi ilustracjami / Jerzy Maliszewski. – Warszawa : s. n., 1930. – 50 s.

 

Miller, Ilja S.

 1. Z papierów Józefa Kajetana Janowskiego (część II) / Ilja S. Miller // „Przegląd Historyczny”. – 1976, nr 67/3, s. 417-435.

 

Niebelski, Eugeniusz

 1. Tunka : syberyjskie losy księży zesłańców 1863 roku / Eugeniusz Niebelski. – Wrocław : Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. – 394 s.

 

Nowakowski, Wacław

 1. Wspomnienie o duchowieństwie polskiem znajdującem się na wygnaniu w Syberyi, w Tunce przez E. z S. / Wacław Nowakowski. – Poznań : nakładem autora, 1875. – 62 s.

 

Nowiński, Franciszek

 1. Polacy na Syberii Wschodniej : zesłańcy polityczni w okresie międzypowstaniowym / Franciszek Nowiński ; Gdańskie Towarzystwo Naukowe. Wydział I Nauk Społecznych i Humanistycznych. – Gdańsk : GTW : Wydaw. Gdańskie, 1995. – 433, [1] s.

 

Obst, Jan

 1. Imć pana rotmistrza Józefa Karpowicza, powstańca z r. 1863 wspomnienia / spisał Jan Obst. – Wilno : „Dziennik Wileński”, 1928 [i.e. 1929]. – 231 s.

 

Pokazaniâ

 1. Pokazaniâ i zapiski o pol’skom vosstanii 1863 goda Oskara Avejde = Zeznania śledcze i zapiski o powstaniu styczniowym Oskara Awejde / [red. toma S. Kenevič i I. Miller ; tekst k pečati podgot. V. Davydova i O. Morozova] ; Akademiâ nauk SSSR. Institut slavânovedeniâ. Glavnoe archivnoe upravlenie SSSR, Polska Akademia Nauk. Instytut Historii, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych. – Moskwa : Akademiâ Nauk SSSR, 1961. – 662 s.

 

Powstanie

 1. Powstanie styczniowe w województwie augustowskim : uczestnicy i ich losy : 150. rocznica wybuchu powstania styczniowego / red. Sławomir Filipowicz ; oprac. graf. Norbert Hofmann-Delbor. – Suwałki : Archiwum Państwowe, 2013. – 58, [2] s.

 

Słabczyński, Wacław

 1. Słownik podróżników polskich / Wacław Słabczyński, Tadeusz Słabczyńscy. – Warszawa : „Wiedza Powszechna”, 1992. – 370, [2] s.

 

Sosnowska, Liliana

 1. Pamiętnikarze powstania styczniowego na Lubelszczyźnie i ich wspomnienia : uwagi wstępne / Liliana Sosnowska // „Rocznik Lubelski”. – 2015, nr 41, s. 84-101.

 

Staniszewski, Walerian

 1. Pamiętniki więźnia stanu i zesłańca / Walerian Staniszewski ; tekst do dr. przygot. Adam Gałkowski i Wiktoria Śliwowska ; posłowiem i przypisami opatrzyła Wiktoria Śliwowska. – Warszawa : Uniwersytet Warszawski, 1994. – 333, [1] s.

 

Sybir

 1. Sybir : pamiętniki Polaków z pobytu na Sybirze. T. 1-2. – Chełmno : I. Danielewski, 1864-1865. – (91 ; 99 s.).

 

Śliwowska, Wiktoria

 1. Historyczne peregrynacje : szkice z dziejów Polaków i Rosjan w XIX wieku / Wiktoria Śliwowska. – Warszawa : IHP PAN, 2012.- 494 s.
 2. Polscy zesłańcy polityczni na Syberii w pierwszej połowie XIX wieku. Mity i rzeczywistość / Wiktoria Śliwowska // „Przegląd Wschodni”. – 1991, t. 1, z. 2, s. 239-266.
 3. Warsztat informacyjny do badań losów uczestników powstania styczniowego / Wiktoria Śliwowska // „Rocznik Augustowsko-Suwalski”. – 2002, t. 2, s. 5-15.
 4. Z badań nad losami Sybiraków i ich puścizna / Wiktoria Śliwowska // „Kwartalnik Historyczny”. – 1990, nr 1-2, s. 105-122.
 5. Zesłańcy polscy w Imperium Rosyjskim w pierwszej połowie XIX wieku : słownik biograficzny / Wiktoria Śliwowska ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. – Warszawa : „DiG”, 1998. – 835 s.

 

Żmijewski, Eugeniusz

 1. Dauria. Z moich wspomnień sybirskich / Eugeniusz Żmijewski // „Wiek”. – 1885, nr 7.
 2. Sceny z życia koczującego. T. 1-3 / Eugeniusz Żmijewski. – Warszawa : A. Lewiński, 1859-1862. – (195 : 159 ; 184 s.)              

 

Ponadto wybrane hasła biograficzne i artykuły opublikowane w:

– Biografie suwalskie. Cz. 1, 2, 4 / red. Małgorzata Pawłowska. – Suwałki : Oddział „Jaćwież”. Regionalna Pracownia Krajoznawcza PTTK, 1993-1997.

– „Jaćwież” / red. nacz. Zbigniew Fałtynowicz. – Suwałki : Regionalna Pracownia Krajoznawcza PTTK w Suwałkach, 1997/1998-2007.

– Polski słownik biograficzny / red. nacz. Henryk Markiewicz ; Polska Akademia Nauk, Polska Akademia Umiejętności. – Wrocław : Instytut Historii PAN im. Tadeusza Manteuffla ; Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 1977-